top of page
Image by Jan Kopřiva

eskimeyen bilgelik

Işığın Mücevherleri tarafından sunulan çalışmalar; kurslar ve içerikler, Teosofi'nin derin perspektiflerini ve görüşlerini anlamak isteyenler için önemli bir kaynaktır. Bu eğitimler, Teosofi'nin temel prensiplerini kapsayarak, ruhsal arayışı olan bireylerin bilgelik yolculuklarında rehberlik etmektedir. Teosofi'nin felsefi ve mistik öğretileri, insanın evrensel bilincini genişletme ve derinleştirme amacını taşır.

Işığın Mücevherleri'nin sunduğu içerikler, bu öğretileri anlaşılır bir şekilde hazırlayarak bireylerin ruhsal gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. Bu kaynaklar, aynı zamanda pratik uygulamalarla desteklenerek öğrenme sürecini zenginleştirir. Bu çalışmalar ile birlikte, bireyler kendi ruhsal potansiyellerini keşfetme ve evrensel bilgelikle derin bir bağ kurma imkanına sahip olurlar. Işığın Mücevherleri, ruhsal arayış içinde olan herkesi, Teosofi'nin ışığında bilgelik yolculuğuna davet etmektedir. Çalışmalarımız, bireylerin ruhsal dönüşüm sürecine rehberlik ederken, aynı zamanda evrensel bir anlayış ve içsel denge kazanmalarına yardımcı olur. 

Eskimeyen Bilgeik.jpg

İnsanın temel ihtiyaçlarından biri bilmek, anlamak ve anlam bulmaktır. Eğer bir bütün olmak istiyorsa, cevaplara - özellikle de hayatın temel sorularına - sahip olmalıdır. Doğada tasarım ve amaç var mıdır? İnsanın yaşamının, ona yüklediği anlamlar dışında, kendi içinde bir anlamı var mıdır? Şeylerin şemasına yerleştirilmiş herhangi bir değer var mıdır - sadece belirli bir insan kültüründe değil, doğanın özünde var olan değerler? İnsan ölümden kurtulabilir mi? Bu gibi sorular yüzyıllardır insanlar tarafından sorulmuştur ve bugün de sorulmaya devam etmektedir.


Nihai kaygılara ilişkin bu tür soruların yanıtlarını bugün Batı dünyasında bulmak geçmiş kültürlerde olduğundan daha zordur. Bugün çeşitli dinlerde ve felsefi gruplarda birbiriyle çelişen pek çok cevap vardır ve bunlar arasında ayrım yapmak için rehber olarak kullanılabilecek çok az şey vardır. Geçmiş kültürlerde, bilgili insanlar evrenin üzerine kurulduğu temel ilkeler üzerinde anlaşmaya varmış ve bu ilkeler bazen bir bütün olarak kültürün ayrılmaz bir parçası olmuş, insanların yaşam liflerine dokunmuştur.


Hakikatin bir ipliği tarih boyunca tekrar tekrar ortaya çıkmış, bazen açıkça öğretilmiş ve antik Yunan'da olduğu gibi bir kültüre hakim olmuş, bazen de arayan az sayıda kişiye gizlice öğretilmiştir. İlkeler farklı şekillerde ifade edilmiş ve farklı zamanlarda çeşitli yönleri vurgulanmış, ancak temelleri değişmeden kalmıştır.

Bu anlayış çekirdeği ya da ölümsüz gelenek Teosofi, "ilahi bilgelik" olarak bilinir ve bu terim İskenderiye'nin büyüklük çağına kadar uzanır. Genellikle okült ya da ezoterik olarak adlandırılır çünkü açık ya da yüzeysel olanla değil, gizli ya da özsel olanla ilgilenir. Doğanın görünmeyen süreçleri ve yasalarıyla, Bilimin arkasında ve ötesinde duran şeyle ilgilenir. Evreni ayakta tutan metafizik ilkelerin incelenmesi anlamına gelir.

Tüm büyük dinlerin kurucuları bu doktrinin bazı yönlerini öğretmişlerdir ve çağlar boyunca biriken yanlış yorumların altında kalsa da bu doktrin tüm modern dinlerde varlığını sürdürmektedir. Yine de bu doktrin kendine özgü bir şekilde moderndir ve günümüzün yirminci yüzyıldaki muazzam bilgi patlamasını bütünleştirecek bir dünya görüşü arayışıyla uyum içindedir. Dahası, Bilimdeki yeni gelişmeler teosofik felsefenin temel fikirlerinin çoğunu doğrulamıştır. Bu felsefe, belirli kesin ilkeleri savunan bütünleşik bir düşünce sistemidir. Modern dünyaya esas olarak H.P. Blavatsky'nin eserleri aracılığıyla sunulmuştur; Blavatsky'nin magnum opus'u olan Gizli Öğreti ilk kez 1888 yılında yayınlanmıştır. Blavatsky bilinmeyen bir şey yazmayı amaçlamamış, daha ziyade yüzyıllar boyunca farklı zaman ve yerlerde ortaya çıkmış olan kadim öğretilerin bazılarını bir araya getirerek Batı için yeniden ifade etmiştir. İnsanlık tarihinin çağları boyunca Teosofi'nin özünün varlığını doğrulamak için her büyük dinin orijinal kaynaklarından ve Doğu ve Batı'nın Ana kültürlerinin Bilim ve felsefesinden yararlanmıştır. Gizli Öğreti'de bulunan anahtar fikirler, Teosofik geleneğin daha sonraki tüm yorumlarının altında yattığı düşünülebilecek yedi temel ilke olarak basitleştirilebilir. 

1. Tek Homojen Madde Prensibi


İlk ilke Teosofik sistemin merkezinde yer alır ve diğer her şeyin etrafında döndüğü eksendir: Evrendeki her şeyin kendisinden çıktığı tek bir canlı, maddesel olmayan, Yaratıcı, homojen gerçeklik vardır. Bu kavrama göre, tüm doğa tek bir temel yaşama dalmıştır, tüm canlılar onun yansımalarıdır; evrenin evrim yoluyla tüm karmaşık gelişimi, bu arka plan gerçekliğinde bulunan ilkelerin dışa vurumudur. Tüm doğa onun ifadesidir; taşta, yıldızda, azizde ve günahkârda aynı şekilde parlar. Doğasının dünyası, altındaki ebedi, değişmez gerçekliğin yönlerini açığa çıkaran ama gizleyen, sürekli hareket eden bir örtüdür. H.P. Blavatsky'nin sözleriyle, "Kozmik Evrim ile ilgili olarak tüm kadim öğretilerde bulunan tek ve en belirgin fikir... Tüm Kozmos'un İlahi Düşünceden doğmuş olduğudur. Bu düşünce, Tek Gerçeklik ile eş-ebedi olan maddeye nüfuz eder ve yaşayan ve nefes alan her şey Tek Değişmez'in ... Ebedi tek-kök'ün emanasyonlarından evrimleşir."


Dünya dinlerinde bu gerçeklik farklı isimlerle anılır: Brahmân, Tao, Tanrı. Ancak altta yatan ilahi bir ilke kavramı büyük dinlerin çoğunda ortaktır. Lao Tzu şöyle der: "Gök ve Yer İsimsiz'den doğmuştur." Büyük Hint bilgesi Shankara, Hinduizm bağlamında bu fikri şöyle ifade eder: "Atman, evrene nüfuz eden ama hiçbir şeyin nüfuz etmediği, her şeyin parlamasına neden olan ama her şeyin parlamasını sağlayamayan şeydir." Doğu dininde ve edebiyatında çok yaygın olan birlik fikri, Batı'da da zaman zaman yaygın olmuştur. Platon ve Yeni Platoncular bu kavramı öğretmişlerdir. Plotinus'un sözleriyle, "Her varlık kendi içinde tüm anlaşılabilir dünyayı barındırır. Bu nedenle her yerdedir. Bu nedenle her biri Tüm'dür ve O her biridir." Hıristiyan mistik Ruysbroeck şöyle der: "(Mistik tarafından birimsel olarak bilinen Gerçeklikte) artık Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan ya da herhangi bir yaratılmıştan değil, yalnızca Varlıktan söz edebiliriz... Yaratılışımızdan önce hepimiz birdik. Hıristiyan İncili, "O'nda yaşar, hareket eder ve varlığımızı sürdürürüz." der.


Doğu dinleri ilahi gerçekliği her zaman kişisel olmayan, doğayı kaplayan evrensel bir yaşam olarak görmüştür. Hıristiyanlık ise bunu antropomorfik bir kavrama dönüştürerek kişiselleştirme eğiliminde olmuştur. Bununla birlikte, Paul Tillich gibi varoluşçu teologların etkisi altındaki pek çok modern Hıristiyan, Teosofik görüşle örtüşen bir ilahi kavram geliştirmiştir. Varoluşsal varlıktan, bir kişinin ya da doğanın gerçeklik dünyasında var olan kısmı olarak söz ederler. Özsel varlık derken içsel özü, varlığın temelinde bulunan tam potansiyeli ya da Tanrı'yı kastederler. Tanrı kavramı, gerçeklik dünyasında kısmen ifade edilen soyut ama gerçek sonsuz bir potansiyel haline gelir. Budizm, Zen ve Vedanta'nın Batı'daki etkisiyle birlikte, bu varoluşsal fikir yayılmakta ve düşünen pek çok insana tatmin edici ve gerçeklik hakkında bildikleriyle uyumlu bir Tanrı görüşü sunmaktadır. Tüm insanların temel kardeşliği zorunlu olarak herkes için tek bir ilahi kaynak fikrinden kaynaklanır; bu Teosofik felsefenin temel kavramı ve öğrecilerin de temel hedefidir. Dünyanın en büyük dini öğretmenleri bu inanca sahip olmuş ve hayatlarını öğretileriyle insanlara yardım etmek için şefkatle adamışlardır.

H.P. Blavatsky'nin zamanında, Teosofistler kardeşliğin tanınması için çalışırken, dünyasının bazı yerlerinde ayrılıkçı bir tutum ve beyaz ırkın üstünlüğü duygusu hakimdi. Ancak yirminci yüzyılın baskıları insanlık ailesinin bölünmezliğinin tanınmasını zorlamaktadır. Güneydoğu Asya'da ya da Afrika'da atılan bir kurşunun tüm dünyada yankı bulacağını, ulusların kaderlerinin ayrılmaz bir şekilde iç içe geçtiğini acı deneyimlerle biliyoruz. Herhangi bir azınlık grubunun çektiği acıların tüm toplumu ilgilendirdiğini öğrendik. Gelişen seyahat ve iletişim, her yerdeki topluluklar ve uluslar arasında işbirliğini zorunlu hale getirmiştir. İlişkiler ağının dünya çapındaki bu kapsamı tarihte yeni bir gelişmedir ve kardeşlik ilkesinin, tüm insanlığın temel birliğinin ve tüm halklar arasında karşılıklı saygı ve ilginin gerekliliğinin kabul edilmesini zorlamaktadır. Bu Teosofik fikir bugün dünyada tam olarak hayata geçirilmekten uzak olsa da, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların çalışmaları sayesinde yavaş yavaş zemin kazanmaktadır.


Temel birlik fikri aynı zamanda tüm doğanın birbiriyle ilişkili olduğunu ve insanın da temelde bunun bir parçası olduğunu ima eder. Doğu görüşü, insanın doğanın süreçleriyle birlikte aktığı ve onlara katıldığı hissini verir. Özellikle Çin resimleri ve şiirleri bu fikri dokunaklı bir güzellikle resmeder. Bugün, doğadaki temel birliğin kanıtı, orman, çöl, deniz vb. her türlü ortamda yaşayan canlılar arasındaki güçlü ilişkiler ağını ortaya çıkaran ekoloji biliminden gelmektedir. Ancak Batı'da, son derece modern toplumların yükselişiyle birlikte, insan doğadan kopmuş ve onu çoğu zaman kısa görüşlü amaçlar için sömürmüştür. Deneyimler, insanın en kötü yırtıcı olduğunu, doğanın dengesine düşüncesizce müdahale ederek değerli kaynakları yok ettiğini göstermiştir. Modern insanın teknolojik gelişiminin bir sonucu olan hava ve su kirliliği, tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun haline gelmiştir. Hayatta kalmak istiyorsak, doğanın birlik yasası içinde yaşamayı öğrenmeliyiz.


Psikologlar ve filozoflar, birlik ilkesini ihlal etmemizin bedelini ödediğimiz bir başka alanı daha göstermişlerdir. Çağımızdaki fiziksel ve psikolojik sıkıntıların ne kadarının şehir hayatının gürültüsü ve sinirsel gerginliğinden ve insanın doğanın sakinleştirici, canlandırıcı etkilerine olan bağlılığını kaybetmesinden kaynaklandığına işaret ediyorlar. Wordsworth bu trajedinin uzun zaman önce farkına varmıştı.

Yavaş yavaş, yaşamı tüm doğanın ve insan ile doğanın temel ilişkisine göre ayarlamanın gerekliliğini öğreniyoruz. "Görünür dünyanın ortaya çıktığı töz-ilke" bilim tarafından "ilahi" olarak tanınmayabilir, ancak modern kozmolojiler, farklılaşmamış bir töz veya ilkeden ortaya çıkan bir yaratılış görüşüne işaret eder: "Evrenin boşluğu kendisini maddenin beşiği olarak ortaya koyar." [Max Gorbuny, Seven States of Matter.] Bu, Yaratılış Kitabı'nda bulunan yaratılışın şiirsel ifadesini anımsatır: "Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yeryüzü biçimsiz ve boştu; engin karanlıklarla kaplıydı." Bu, Doğu dinlerinde de bulunan Teosofik görüşe uygun olarak, evrenin gerçekte bir plenum olan boşluktan ortaya çıktığıdır.

2. Tek Yaşamın Periyodik Tezahürleri


Teosofik felsefenin ikinci önermesi, evrenlerin gelip geçtiğini, değişmeyen maddi olmayan bir gerçekliğin periyodik tezahürleri olduğunu ifade eder. Kadim görüşe göre fenomenal dünya, özelliksiz bir boşluk olmaktan uzak, bir doluluk, madde ve enerji, bilinç ve yaşamı doğuran özelliklere sahip bir süreklilik olan sınırsız uzayın bir yayılmasıdır. Bu yayılmayı harekete geçiren ilk dürtü, evrim dediğimiz uzun farklılaşma süreçlerine neden olur. Bu süreç hem fiziksel hem de ruhsal büyümenin son aşamasına ulaşılana kadar devam edecektir. H.P. Blavatsky'ye göre, "Gizli Öğreti her şeyin, dünyaların olduğu kadar atomların da aşamalı gelişimini öğretir ve bu muazzam gelişimin ne düşünülebilir bir başlangıcı ne de hayal edilebilir bir sonu vardır."
Astronomlar yıldızların ve galaksilerin ortaya çıkıp yok olduklarını keşfederken bu periyodik tezahürün bir kısmını ortaya koymaktadırlar.


Yıldızların ve evrenlerin doğumu ve ölümü doğadaki çok uzun menzilli evrimsel yayın bir örneğidir, ancak aynı döngüsel "periyodik tezahür" süreci her yerde bulunabilir. Bir yumurtanın, tırtılın, kozanın, kelebeğin; nefesin alınıp verilmesi; ağaçların yapraklarının açıp kapanması; gündüz ve gece; gelgitlerin yükselip alçalması; suların buharlaşarak yükselmesi, bulutların oluşması, yağmur olarak inmesi; bir elektronun çekirdeği etrafında dönmesi; bir insanın doğumu ve ölümü; tüm bunlar ve daha niceleri çok farklı sürelerdeki döngülerdir. Her biri, görünmeyen rehber bir zeka tarafından tüm birçok temponun tek bir çok düzeyli genel kadans içinde armonize edildiği büyük bir kozmik senfoni içindeki Tek Yaşamın ritmik bir tezahürüdür.


3. Değişen Dünya ve Değişmez Olan


Teosofi'nin ikinci önermesiyle yakından ilişkili olan bir sonraki önermesi, milyarlarca yıllık evrenin, ebedi ve değişmez Bir'e kıyasla kısa ve geçici olduğudur. Çok tonlu, süregelen senfoninin ardında varlığın zamansız, değişmez kaynağı vardır. Modern fizik bu fikrin bir versiyonunu elektromanyetik alan kavramında yankılar. Bu alanın etkileri, demir filizlerinin manyetik bir alana serpildiklerinde kendilerini onun kuvvet çizgileri boyunca düzenlemesi olarak görülebilir. Manyetik alandaki elektronlar da kuvvet çizgileri etrafında spiral desenler halinde hareket ederken alanı yansıtırlar. Alan, içindeki parçacıkların hareket etme ve davranma şeklini yönetir. Alanın belirli bir andaki lokalizasyonunun gücü değişkenlik gösterse de, alanın kendisi değişmez, ebedidir, maddesel değildir ve etkileyebileceği parçacıklar olsun ya da olmasın uzayın her yerinde mevcuttur. Dolayısıyla alan potansiyeli evrensel, sürekli ve değişmezdir. Bu, doğanın ardındaki değişmez, maddi olmayan gerçekliğin - varlığın temeli - Tanrı'nın güçlü etkisinin canlı ve gerçekçi bir resmini verir. Temel, zeki yaşamın, zamanın çağları boyunca potansiyellerinin tüm evrensel gelişim sürecine nasıl rehberlik ettiğine dair bir bakış sağlar.

4. Evrendeki Yol Gösterici İlkeler


Manyetik alan gibi örnekler, yirminci yüzyılda bir başka kadim Teosofik görüşü - evrenin içten dışa doğru işlediği ve yönlendirildiği, şans eseri değil, içsel yönlendirici ilkelerle dışa doğru işlediği - inandırıcı kılmaktadır. Bu fikir modern fizikte sağlam bir şekilde yerleşmiştir. Duyularımıza katı, durağan, sabit olarak görünen şeyin aslında elektrik güçlerinin ahenkli bir dansı olduğunu ve maddenin yapısının ve davranışının görünmeyen elektromanyetik ve yerçekimsel alanlar tarafından yönetildiğini biliyoruz.


Biyolojide de öz temsil adı altında içsel bir yol gösterici ilke fikri ortaya çıkmaktadır. Örneğin, okyanusun derinliklerindeki deniz salyangozlarında bulunan egzotik renk ve işaret desenleri, salyangozun hayatta kalmasında akla gelebilecek hiçbir amaca hizmet etmiyor gibi görünmektedir. Yine de bu güzellik salyangozun hatırı sayılır bir enerji harcamasına neden olur. Bu kendini temsil etme ilkesi, iki hücrenin tüm memelilerde aynı olan birçok aşamadan geçtiği, ancak sonunda türün karakteristik vücut planı ve içgüdüsel yapısının üretildiği embriyonik gelişimde dramatiktir.


Psikolojide, kendini gerçekleştirme fikri, biyolojideki kendini temsil etme fikrine karşılık gelen, ancak yeni boyutları olan bir fikir olarak düşünülebilir. Bu görüşe göre, her insan için yaşamın amacı, yaratıcılık, sevgi, zeka ve benzeri tüm içsel potansiyellerini mümkün olan en geniş ölçüde ortaya çıkarmaktır. Burada gelişimin içsel rehber ilkesi her birey için benzersiz olacak ve fiziksel ve biyolojik gelişimin yanı sıra psikolojik ve zihinsel ya da içsel büyümeyi de sağlayacaktır.


Uzun zaman önce Gizli Öğreti'de açıklanan bu yeni Bilim kavramları, yaşam, insan ve madde dünyasını şekillendiren içsel rehber ilkelerin bazılarını göstermektedir. Bunlar, evrenin muazzam, devam eden sürecinin yasal ve düzenli olduğu ve doğuştan gelen bir zeka ya da evrensel akıl tarafından içeriden yönlendirildiği şeklindeki Teosofik kavramı desteklemektedir. Burada doğa gelişigüzel mekanik bir olay olarak değil, belirli bir yönü olan organize, evrimsel bir süreç olarak görülür. Tüm deniz, bilincin giderek daha zengin ifadelerini ortaya çıkaran, giderek daha karmaşık biçimlerin gelişimine doğru ilerlemektedir.


5. Tüm Doğa Krallıklarının Bilinci Vardır


Yaşamın temel birliği, bilinç ve madde arasında bir ayrılık olmadığını ima eder. Teosofi, evrendeki her şeyin, tüm alemleriyle birlikte bilinçli olduğunu, yani kendi algı düzleminde kendi türünde bir bilinçle donatılmış olduğunu savunur. Çağlar boyunca mistikler ve şairler, çiçeğin, kayanın, akarsuyun, yaratığın yaşamına dair kendinden geçmiş, sezgisel duygularını aktarmışlardır.


Cizvitli paleontolog Teilhardde Chardin'in bilim bağlamında yaptığı çalışmalar, bilincin başlangıçtan beri maddenin doğasında var olduğunu ve giderek daha karmaşık biçimler evrimleştikçe ifadesinin de arttığını gösterecek kadar ileri gitmiştir. Onun şeylerin içi olarak adlandırdığı konsept, maddenin ve organizmaların bilinçli ya da içsel öznel yanıdır. Yaşamın başlangıcının, basit bilinci ya da uyaranlara yanıt verebilme yeteneğiyle birlikte atıl maddeden ortaya çıktığını gösteren deneysel kanıtlar mevcuttur. Simüle edilmiş erken dünya koşulları altında, proteinlerin yapı taşları olan amino asitler kendiliğinden oluşmuştur. Daha ileri deneylerde amino asitler kendiliğinden bir araya gelerek protenoidleri, yani canlıların özü olan protoplazmanın yapı taşları olan doğal proteinlere çok benzeyen karmaşık molekülleri oluşturmuştur. Evrimciler bilincin kökünün maddenin kendisinde kilitli olduğunu buldukça madde ve bilinç ikiliği ortadan kalkmaktadır. Bu Teosofik görüşle de uyumludur. Ve psikolog Gardner Murphy'nin de belirttiği gibi, bu durum insanda bilincin çiçeklenmesini küçümsememekte, aksine ilkel maddeyi yüceltmektedir.


Fizikteki diğer büyüleyici ve tuhaf çalışmalar, maddede neredeyse seçime benzer bir şeyin tezahür ettiğini göstermektedir. Örneğin, radyoaktif kobalt çekirdekleri döndükçe bir tarafa daha fazla elektron verir. Fizikçiler bu garip bulgudan çok büyük sonuçlar elde etmişlerdir. Bu çalışmaların bir sonraki önerme için kanıt sağladığı ortaya çıkmaktadır.

6. Evrimde Amaçlılık


Teosofik görüşe göre doğanın tüm düzeni, evrimindeki amaçlılığın kanıtını verir. Teilhard de Chardin, fosillerin incelenmesi olan paleontoloji aracılığıyla böyle bir ipliğin izini sürer. Formların daha fazla "karmaşıklaşması" ile birlikte bilincin de zenginleştiğini gösterir. O, biyolog Julian Huxley ve diğerleri, insan için fiziksel evrimin durma noktasına geldiğini ve artık önemli değişikliklere uğramayacağını, ancak evrimin artık zihinsel ve ahlaki alanda odaklandığını savunmaktadır. Bu görüş Teosofik görüşü yansıtmaktadır. Gizli Öğreti insanın muazzam zaman dilimleri boyunca gelişimini ana hatlarıyla ortaya koyar; her aşama evrenin ardındaki görünmeyen tek bilincin bir yönünü ya da özel bir özelliğini açığa çıkarır. İnsanlar, yıldızlar, gezegenler, varlıklar, hatta mineraller için geniş bir evrimsel şema tasvir eder; bunların hepsi bir süreliğine arka plandaki gerçekliğin muazzam ve tükenmez potansiyelinin bir kısmını gerçekleştirir ve ifade eder. Formlar gelir ve gider, değişir ve zaman içinde, deneme ve yanılma yoluyla yavaş yavaş gelişir, böylece doğanın kalbinde gizli olan ilahi bilincin daha fazlasını serbest bırakma yeteneğine sahip olurlar. Gizli Öğreti şöyle der: "Doğanın tüm düzeni, daha yüksek bir yaşama doğru İlerleyen bir yürüyüşü gösterir."


7. İnsanlık için Döngüler


Teosofik bakış açısına göre, insan evrimin tüm bu akışının bir parçası olarak görülür, ancak bugün insanlık evrimsel anlamda olgunlaşmaktan çok uzaktır. Varoluşçular özsel varlığın gerçekleştirilmesinden söz ettiklerinde Teosofi ile uyum içindedirler. Teosofi de insanı, özsel doğası olan bu arka plan gerçekliğinin yeni boyutlarını ortaya çıkarmaya yazgılı varlık zemininin kısmi bir ifadesi olarak görür. Hıristiyan mistiği Meister Eckhart bu fikri şöyle ifade etmiştir: "Tanrı'nın tohumu içimizdedir. Zeki ve çalışkan bir çiftçiye verildiğinde, gelişecek ve tohumu olduğu Tanrı'ya doğru büyüyecektir ve buna bağlı olarak meyveleri de Tanrı doğası olacaktır. Armut tohumları armut ağaçlarına, fındık tohumları fındık ağaçlarına ve Tanrı tohumları da Tanrı'ya dönüşür."

 

Teozofiye göre insan, ilahi yaşamla bir ve özdeş olan sınırsız bir potansiyeldir. Çağlar boyunca mistikler, bir insanın görünmeyen Yaratıcı arka plan ya da Tanrı ile bir olduğunu doğrudan kendi içinde bilebildiği içsel güce tanıklık etmişlerdir. Varoluşçular, bireyin, yeteneklerinde ve becerilerinde saklı olan bu ilahi potansiyeli yararlı işlerle uğraşarak ve başkalarıyla ilişkilerini geliştirerek ve ifade ederek doğru kullandığını ve üretken olduğunu vurgulamışlardır. Ancak Teosofi, insanın, öz benliğini gerçekleştirmeye yönelik uzun menzilli amacında, bir yaşamın kısa süresiyle sınırlı olmadığını savunur.


Teosofi'nin yedinci ilkesi, her bireyin temelde evrensel Üst-Ruh ile birliğini onaylayarak, her birinin neden-sonuç yasasına uygun olarak reenkarnasyon döngülerinden geçtiğini belirtir. Bu, bugün dünyadaki insanların yarısından fazlası tarafından benimsenen kadim bir görüştür - ağaçlar için çiçeklenme ve tohumurcuk döngüsü olduğu gibi, insan için de bir reenkarnasyon döngüsü vardır. Doğada görülen aynı döngüler yasası insan için de ölüm, dinlenme ve yeniden doğuş olarak kendini ifade eder: Bir birey birçok ırk ve kültürde, bazen bir erkek, bazen bir kadın olarak, yaşamın birçok kesiminde sayısız yaşama sahiptir. Tıpkı alt-insan formlarının evrim yoluyla gelişip, gelişmiş bilinç için bir temel oluşturması gibi, insanın zihni, duyguları ve bedeni de çağlar boyu süren yaşam ve deneyim yoluyla yavaş yavaş gelişir ve böylece ilahi yaşamın yeni boyutlarını hayata geçirebilir.

Ayrıca, Teosofik felsefeye göre, bir yaşamdaki ilgi alanları, ilişkiler ve yetenekler, karma ya da neden-sonuç yasasına göre gelecek yaşamlarda yankı bulacaktır. Harekete geçirilen zihinsel ve duygusal güçler, kaçınılmaz olarak gelecekteki bir yaşamda bireye tepki vermelidir. Bir yaşamın armağanları ve engelleri, enerjilerin geçmişte kullanılma biçimlerinin sonucudur ve bireyin derinlerde gömülü olan olanaklarını gerçekleştirme dürtüsüne fırsatlar ya da hayal kırıklıkları getirir. Ancak evrimin tüm akışı onu bazen nazikçe, bazen de kuvvetle ileriye doğru iter ve zamanla içinde kilitli olan güçlerin daha fazlasını serbest bırakır. Teosofi, insanlığın bir bütün olarak yavaş yavaş daha etkili, daha Yaratıcı, daha sevgi dolu hale geldiğini görür; öyle ki gelecekteki insan, bizim şu anda mağara adamının ötesinde olduğumuz kadar bizim ötemizde olacaktır. Tarih boyunca, herkes için gelecekteki büyümenin habercisi olan ve büyüklükleriyle insanın ne olabileceğini gösteren bireyler olmuştur.


Teosofi çağımızın zor ve karmaşık sorunlarını çözmek için kestirme yollar ya da her derde deva bir ilaç sunmaz. Ancak tüm insanlar için nihai tamamlanmaya dair umut verici uzun menzilli bir görüş sunar. Kavramları evrende ve insanda amaç ve anlamı yeniden tesis eder ve kişiye hayatını üzerine inşa edeceği sağlam bir temel verir. Bu fikirler, her insanın içindeki derin, kısmen bilinçsiz, ilerleme, büyüme, potansiyellerini üretken çalışmalarda serbest bırakma dürtüsüne seslenir. Ve hayatını bu amaca doğru yönlendirdikçe, bu ebedi fikirlerin temel gerçekliğini ve hayatındaki yönlendirici gücünü kendi içinde daha fazla hissetmeye ve anlamaya başlar. Hayat mutlaka daha kolay hale gelmeyecek olsa da, hayatını varlığın Yaratıcı kaynağıyla hizalamanın ve evrimsel akışla bilinçli bir şekilde ilerlemenin eşsiz ödüllerini öğrenecektir.

bottom of page