top of page

agni yoga

Agni Yoga, 1920'lerde Nicolas Roerich ve Helena Roerich tarafından Batı dünyasına tanıtılan ve Sanskrit dilinde "Ateşlerin Birliği" veya "Kutsal Ateş ile Birleşme Yolu" anlamına gelen bir öğretidir. Temelinde, Agni Yoga günlük hayatta uygulanabilen bir yaşam tarzı olarak kabul edilir ve bilinçli, sorumlu ve yönlendirilmiş düşünceye, ateşin enerjisine ve evrensel bilince odaklanır.

Agni Yoga'nın kökleri kadim Hint felsefelerine dayanmakla birlikte, evrenin yaratıcı ateşi ve insanın zihin ve kalbinin güçleri, özellikle sevgi, düşünce ve yaratıcılıkta kendini gösteren "spiritüel enerji" kavramları üzerine kuruludur. Helena Roerich'e göre Agni Yoga, tüm yogaların sentezidir ve zamanımızın atmosferini doyuracak Agni – Ateş'in, tüm yogaların ateşli bir sentezine dönüşeceği yaklaşan Ateşli Çağ'ı öngören antik Hindu metinlerine dayanır.

Agni Yoga, evrensel bilgelikle bağlantılı olarak, bireysel çaba ve insanlık için erişilebilir bir hedef olarak gezegen bilincinin evrimini vurgular. Bu öğreti, Teosofi (Madam Blavatsky) ile ilişkilendirilen okullara aittir ve Alice A. Bailey tarafından da desteklenmiştir.

Agni Yoga öğretileri, kişisel ve toplumsal dönüşüme odaklanır ve "içsel ateş" aracılığıyla her türden ayrımcılığın aşılmasını ve daha yüksek bir bilinç durumuna ulaşılmasını öğretir. Bu disiplin, kişisel yaşamı insanlık ailesinin iyiliğine adamanın yanı sıra, düşünce, hissetme ve eylemde disiplinli bir sürece katılmayı gerektirir.

Ateşin Efendisi Lord Agni

image.png

Agni: Vedalar'da Ateş Lordu: Hindistan'daki Tanrıların en eskisi ve en çok saygı görenidir.  Üç büyük tanrı Agni, Vayu ve Surya'dan biri ve aynı zamanda ateşin üçlü yönü olduğu için üçü de; ateş güneş sisteminin özüdür.  Kutsal kitap şöyle der: "Tanrımız tüketen bir ateştir."  Aynı zamanda Agni'nin her şeyden önce lordu olduğu zihinsel düzlemin de sembolüdür.

 

Yeryüzündeki psikolojik fenomenlerin çoğu - eğer iyi düşünürseniz fark edeceğiniz gibi - Deva Lord Agni'nin, büyük birincil Ateş Lordunun, zihinsel düzlemin hükümdarının kontrolü altındadır. Kozmik ateş evrimimizin arka planını oluşturur; zihinsel düzlemin ateşi, onun içsel kontrolü ve hakimiyeti ve onun arındırıcı etkileriyle birleşen arındırıcı varlığı, üç katlı yaşamımızın evriminin amacıdır. 

Zihinsel düzlemin içsel ateşi ve alt araçlarda gizlenmiş olan ateş, üçlünün kutsal ateşiyle birleştiğinde iş tamamlanır ve insan ustalaşır. At-one-ment gerçekleşmiştir ve asırların çalışması tamamlanmıştır.  Tüm bunlar Lord Agni'nin iş birliği ve zihinsel düzlemin yüksek devalarının o düzlemin hükümdarı ile ve ikinci düzlemin Raja-Lordu ile birlikte çalışması sayesinde gerçekleşmiştir.

Hiyerarşinin Dışsallaştırılması

Üstat Morya şu anda dünyanın dört bir yanındaki büyük ulusal yöneticilerin ilham kaynağı olarak hareket etmektedir. İdealleri sizinle örtüşmeyenler dahi farklı anlayışlarıyla dünya planına dâhil edilmektedir ve hemen şimdi yaptıkları işlerin çoğu, tek tek ulusları organize etmek ve onları -büyük uluslararası düşünce formunun başlangıcına hazırlık niteliği taşıyan- homojen bir bütün halinde kaynaştırmaktır. Geniş görüşlülükle çalışan, bütünüyle çalkantı ve şaşkınlık içindeki bir ulusun önünde bir ideali savunan herkes, onun geniş ilhamı altındadır. Üç büyük melek grubu -altın, alev rengi ve, beyaz ve altın- düşünce formlarını canlandıran ve insanlığın yararı için ırkın rehberlerinin düşüncelerini canlı tutan daha küçük melekler veya devalarla zihinsel seviyelerde çalışmaktadır. (EOH 505)

Cazi̇be: Bi̇r Dünya Sorunu

Bu bölümde tekniklerle ilgileneceğiz ve bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1. Varoluş Tekniği: Bu teknik vasıtasıyla ruh, bütünleşmiş kişiliğin ve onun yatay ve dikey ilişkilerinin kontrolünü üstlenir. Bu teknik, sezgi çiçeğinin açılmasını, illüzyonun yok edilmesini, meleğin açığa çıkarılmasını, varlığın belirtilmesini ve öğrenciye fikirler dünyasının ve yüksek inisiyasyonların kapısının açılmasını içerir.

Öğrenci bu ilahi fikirleri veya tohum düşünceleri kavrayıp uygulayarak inisiye olur ve üçüncü inisiyasyon acil bir hedef olarak mümkün hale gelir. Sezgi, başkalaşımın uygulanan gücüdür. Bu teknik Agni Yoga ya da Ateş yogası olarak adlandırılan az bilinen yoga ile ilişkilidir.

2. Işık Tekniği: Bu teknik sayesinde aydınlatılmış zihin, astral veya duygusal beden üzerinde kontrol sahibi olur ve cazibeyi dağıtır. Işık içeri girdiğinde, cazibe kaybolur. Aydınlanma hakim olur ve gerçekliğin vizyonu görülebilir. Bu teknik Raja Yoga ile ilgilidir ve amacı ikinci inisiyasyondur; Öğrencilik Yolunda ilerleme becerisi üretir ve insanın "tanrısallıkla aydınlanmış bir yaşam sürmesini" sağlar. Aydınlanma, dönüşümün uygulanan gücüdür. 

3. Kayıtsızlık Tekniği: Bu teknik vasıtasıyla maya sona erdirilir; çünkü saflaştırılmış astral aracın kontrolü bilinçli ve teknik olarak faaliyete geçirilir, eterik bedenin enerjilerinin madde veya kuvvet-madde kontrolünden kurtulmasını sağlar ve insanları çok geniş kitleler halinde arınma yoluna getirir.  Maddenin çağrısına veya çekimine karşı "ilahi kayıtsızlığın" olduğu yerde, ilham mümkün hale gelir. Bu teknik, en pratik haliyle karma yoga ile ve maddenin tam bir kişiliksizlikle kullanılmasıyla ilgilidir. Bu tekniğin amacı, insanın "Tanrı'dan ilham alan bir yaşam sürmesini" sağlayan ilk inisiyasyondur. İlham, aktarımın uygulanan gücüdür. (GAWP 171-172)

Bu tekniğin, gerçek meditasyon okullarında ve Raja Yoga sistemlerinde verilen eğitimin çoğunun adayı hazırladığı belirli bilimsel çalışma biçimlerine girdiğini söylersem, belki de ne demek istediğimi daha açık hale getirmiş olurum. Bu aşamalar, alışılagelmiş formüllerin sona erdiği yerden başlar ve meleğe ya da ruha yaklaşma becerisini ve bilinci ruhun kaynaştığı bir noktaya yükseltme yeteneğini önceden varsayar. Süreçleri ya da aşamaları aşağıdaki gibi sıralayacağım:

  1. Gerilim aşamasının çağrıştırılması. Bu temel ve esastır. Bu, "gerçekle temasa hazır" olması için kişisel benliğin tam olarak kontrol edilmesiyle ortaya çıkan bir gerilimdir.

  2. Yüksek evrim yoluna yaklaşımı koruyan ruhla veya melekle bir kaynaşma halinin elde edilmesi.

  3. Zihnin ruhun ışığında sabit tutulması, ki bu tüm çalışma süresi boyunca alt benliğin tutumu olarak kalır, kişiliğin bir çabasıyla değil ruh tarafından gerilim noktasında tutulur. Kişisel benlik istenen gerilimi elde etmek için elinden geleni yaptığında ruh bu tutuşu üstlenir.

  4. Bu hizalama uygulamaları öğrenciyi daha yüksek gizemlere hazırlaması gereken üç ön adımdır.Bu adımlar sezgiyi geliştirmeye yönelik tüm çabalardan önce gelmelidir ve bu birkaç ay (hatta yıllar) süren dikkatli bir hazırlık gerektirebilir. 

 

Ateş zihnin sembolüdür ve bunlar Agni Yoga disiplininin veya Raja Yoga'nın öğrenciyi hazırladığı ateş yogasının ilk üç aşamasıdır. (GAWP 178-179)

 

  1. Vahyin ya da aktarılan hakikatin sunumu ve yanılsama dünyasına çökertilmesi bundan sonra gelir. Bu yanılsama dünyasında, "vahyedilen içindeki ateşin bir kısmının geldiği kaynağa geri döndüğü; bir kısmının vahyedileni yok etmeye, bir kısmının da vahyi tanıyanları yakmaya hizmet ettiği" "ateşli çileden" geçer. Bu Agni Yoga'nın bir aşamasıdır ve görebileceğiniz gibi, yalnızca meleğin ötesine, "ateşin olduğu yere" ve Tanrı'nın, varlığın, tüketen bir ateş olarak işlev gördüğü ve tam ifşaat saatini beklediği yere nüfuz edebilenler içindir. Bu büyük bir gerçeğin sembolik bir ifadesidir. Bireysel inisiyenin durumunda, üçüncü inisiyasyon olan başkalaşım, sürecin tamamlanmasını işaret eder. Sadece o zaman görkem fark edilir: Sadece varlığın sesi işitilir ve geçmiş, şimdi ve gelecekle birliğe ulaşılır.

bottom of page